Zaliczenia i egzaminy 2019-08-13T09:44:39+00:00

ZALICZENIA I EGZAMINY

Chcąc zdać semestr, musisz mieć minimum 50% frekwencji na wszystkich zajęciach szkolnych. Z każdego przedmiotu piszesz w domu pracę semestralną na wybrany temat z listy podanej przez nauczyciela i dostarczasz ją nauczycielowi przedmiotu najpóźniej jeden zjazd przed wyznaczonym terminem zaliczenia. Zaliczenia odbywają się jeden raz w semestrze, w formie ustnej i pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, język polski i język angielski. Z pozostałych przedmiotów zaliczenia odbywają się jedynie w formie pisemnej.

Powodzenia!